Jugoistočni Velebit  se pruža od malog Alana do okuke rijeke Zrmanje u dužini oko 40 kilometara. Pošto se znatno razlikuje od područja sjeverno od Malog Alana izdvojen je kao posebna cjelina.

Jugoistočni Velebit se može podijeliti u dvije skupine i to:

  • skupina Tulove grede - Ćelavac
  • skupina Crnopac

 Skupina Tulove grede - Ćelavac

tulove gredeOva se skupina pruža od prevoja Mali Alan na cesti Lovinac - Obrovac do prevoja Prezid na cesti Gračac - Obrovac u dužini od 15 kilometara. Ovdje ne nalazomo visoke vrhove, ali ima nekoliko točaka vrijednih pažnje kao što su Tulove grede koje su poznate po svojoj slikovitosti i vratolomnim okomicama.

Druga atrakcija je niz dolaca koji započinju pod Tulovim gredama, a završavaju kod Prosenjaka.

Značajniji vrhovi ove skupine koji započinju Tulovim gredama (1127 m) su Vilenski vrh (1058), Prolog ((984 m), a prema ličkoj strani su Četinarica (1180 m) i Ćelavac (1207 m).

Skupina Crnopac


crnopacSkupina Crnopac proteže se od prevoja Prezid na cesti Gračac - Obrovac do rijeke Zrmanje.