Južni Velebit  pruža se od Oštarija na cesti Gospić - Karlobag do prevoja mali Alan na cesti Lovinac - Obrovac zračne linije od oko 46 kilometara.

Južni Velebit se može podjeliti u četiri skupine i to:

  • skupina Sadikovac - Konjevača - Samari
  • skupina Visočica - Badanj
  • skupina Vaganski vrh - Sveto brdo
  • Nacionalni park Paklenica

Skupina Sadikovac - Konjevača - Samari

konjevacaOvom skupinom započima južni Velebit, a pruža se od Oštarija do poprečnog puta koji iz Divosela vodi preko Poljane i Stapa do Kruščice na moru.

Značajniji vrhovi u ovoje skupini su Sadikovac (1286 m) s kojim i započima južni Velebit, zatim slijede Konjevača (1381 m), Goli vrh (1451 m), Siljevača (1450 m), Klepetuša (1360 m), Samari (1386 m) i Trošeljevac (1442 m). Taj niz vrhova se nalazi uz lički rub.

Primorski niz počima sa Pezenj kukom (1065 m) i nastavlja se preko Šupljeg (1149 m) i Milković kuka (1270 m), zatim preko Kruga (1342 m), Stolca (1400 m) i Panosa (1261 m) do Debelog kuka (1271 m).

Vrijedno je još spomenuti i dolinu dobro pošumljenu u kojoj se nalazi jelova ruja i Šarića duplje. Ta dolina se nalazi na jugoistočnom dijelu skupine

Skupina Visočica - Badanj

visocicaOva skupina započima na sjevernoj strani poprečne velebitske staze koja iz Divosela prelazi preko Poljane i Stapa do Kruščice na moru, a na jugu staza Medak - Struge - Paklenica - Starigrad. Dužina ove skupine je oko 12 kilometara zračne linije, tako da se može proći za jedan dan.

I ovdje se nalaze nizovi vrhova od kojih je jedan na ličkoj strani a drugi iznad mora. Na ličkoj strani dominiraju Visočica, Jelovac, Počiteljski vrh, Badanjski vrhovi i Badanj.
Oni vrhovi na primorskoj strani su za razliku od ličke mnogo niži i krševitiji tako da je uspon mnogo lakši s ličke strane.

Skupina Vaganski vrh - Sveto Brdo

svetobrdoSkupina se proteže od puta koji iz Metka preko Struga prelazi u Paklenicu, pa do ceste koja iz Lovinca preko M. Alana prelazi u Obrovac, a dugačka je približno oko 17 do 18 kilometara.

Na potezu između Vaganskog vrha i Svetog brda nanizanu su vrhovi višlji od 1700 m, koji su ujedno i najviši vrhovi na Velebitu.

Jedno od zbačajnijih mjesta je visoravan Struge gdje je postoji nepresušan izvor Marasovac.