Sjeverni Velebit je planinsko područje između Jadranskog mora i Ličko-gackog polja, a proteže se od prevoja Vratnik na cesti Otočac - Senj na sjeveru do prevoja Veliki Alan na cesti Jablanac - Kosinj na jugu u dužini od 30 km.

U tom području opisat ćemo tri najznačajnije skupine, Senjsko bilo, Skupina Zavižan - Rajinac i Rožanski kukovi.


senjskobiloSenjsko bilo
pruža se od ceste Senj - Vratnik - Otočac u smjeru jugoistoka do ceste Jurjevo - Oltari - Krasno. To područje se smatra predgorjem Velebita zbog razmjerno niske visine i siromašne morfologije. Najviši vrhovi u toj skupini su Jadićeva plan (1417 m), Konačište (1494 m) i Kečina greda (1318 m) čije se strmine protežu prema smjeru Gacke doline, a prema moru blago i postepeno s brojnim terasama.

Najlakši pristup je od cestovnih prevoja kod Oltara i na Vratniku, gdje se može prići osobnim automobilomi s primorske i s kopnene strane. najvažnije pješačke staze su Vratnik - Oltari odakle se mogu posjetiti visinska naselja Stolac, Liskovac, Tuževac i Rakita na zapadnoj strani Jadićeva plana, a sa istočne strane je cesta koja počinje na Vratniku a završava na Oltarima.

Danas Senjsko bilo uglavnom zanima one pojedince koji su već upoznali ostale dijelove Velebita, pa žele steći kompletnu predodžbu o čitavoj planini.

zavizanSkupina Zavižan - Rajinac  zauzima središnji položaj na sjevernom Velebitu, a pruža se od sjeverozapada na sjeveroistok. Skupina je sa sjevera omeđena sa 700 m dubokom Lomskom dulibom i Krasanskim poljem, a s juga Lomskom dulibom.

 Značajniji vrhovi ove skupine koji su ujedno obuhvaćeni imenom Zavižanska grupa, jer zatvaraju krug oko Zavižanske kotline. To su Veliki Zavižan (1677 m), (Balinovac 1601 m), Zavižanski klek (1620 m), Vučjak (1645 m), Zalovačko bilo (1630 m) i Pivčevac (1676 m).

 

 

rozanskiRožanski kukovi  su najzanimljiviji dio sjevernog Velebita. Posjetiocima Rožanskih kukova stoji na raspolaganju Rossijeva koliba i kroz nekada najneprohodniji dio Kukova vodi turistička staza koja se još naziva i Premužićeva staza izgrađena 1933.g. Hodanje stazom predstavlja laku šetnju bez obzira da li su posjetioci planinari, turisti ili izletnici. Sa turističke staze može sepromatrati čitavo bogatstvo koje je ovdje nagomilala kraška priroda.